[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều chế thuốc đè chìm cho tuyển nổi quặng apatit loại II Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều chế thuốc đè chìm cho tuyển nổi quặng apatit loại II Lào Cai
MỤC LỤC
BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ HÌNH THÀNH QUẶNG APATIT LÀO CAI - VIỆT NAM
II.1. Quặng apatit đơn khoáng (loại 1)
II.2. Quặng apatit dolomit (Quặng loại 2)
II.3. Quặng apatit thạch anh (loại 3)
III. Các phương pháp tuyển quặng apatit loại 2
III.1. Tuyển theo phương pháp huyền phù (trọng lực)
III.2. Phương pháp tuyển hoá-tuyển nổi
III.3. Phương pháp nung thiêu
III.4. Phương pháp tuyển nổi
IV. Tinh bột và ứng dụng của tinh bột trong công nghiệp
IV.1. Tinh bột
IV.2. Tinh bột biến tính và ứng dụng của chúng trong công nghiệp
V. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
V.1. Mục tiêu của đề tài
V.2. Nội dung của đề tài
VI. THỰC NGHIỆM
VI.1. Thí nghiệm tuyển sơ bộ để lựa chọn chất đè chìm
VI.2. Nghiên cứu công nghệ tổng hợp tinh bột biến tính cms
VI.3. Thí nghiệm tuyển quặng loại 2 bằng CMS chế tạo được
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan