[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phòng trừ mối hại cây công nghiệp (cà phê, cao su) và công trình thủy lợi ở các tỉnh Tây Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phòng trừ mối hại cây công nghiệp (cà phê, cao su) và công trình thủy lợi ở các tỉnh Tây Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu về mối hại cây trồng và công trình thủy lợi ở nước ngoài
1.2. Tình hình nghiên cứu về mối hại cây trồng và công trình thủy lợi ở trong nước
1.3 Sơ lược tình hình phát triển cây công nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên
1.4 Vài nét về hệ thống đập hồ chứa nước ở các tỉnh Tây Nguyên
Chương 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian Nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, thu mẫu mối
2.3.2. Phương pháp phân tích định loại mẫu vật
2.3.3 Phương pháp nghiên cứu sinh học, sinh thái học mối
2.3.4. Phương pháp đánh gíá mức độ gây hại của mối đối với cây trồng
2.3.5. Phương pháp đánh giá mức độ gây hại của mối đối với đập
2.3.6. Phương pháp đánh giá hiệu quả giải pháp xử lý phòng trừ mối
2.3.6.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả xử lý phòng trừ mối hại cây trồng
2.3.6.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả xử lý phòng trừ mối hại đập
2.3.7. Phương pháp tính toán, xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm khu hệ mối ở vùng trồng cây công nghiệp của các tỉnh Tây Nguyên
3.1.1. Thành phần loài mối theo chủng loại cây trồng
3.1.1.1. Thành phần loài mối ở vườn cây cà phê
3.1.1.2. Thành phần loài mối ở vườn cây cao su
3.1.1.3. Thành phần loài mối ở vườn cây ca cao
3.1.2. Thành phần loài mối phổ biến trong khu vực cây công nghiệp
3.1.3. Sự phân bố thành phần loài mối theo loại đất
3.2. Đặc điểm khu hệ mối ở các đập hồ chứa nước Tây Nguyên
3.2.1. Thành phần loài mối ở các đập hồ chứa nước Tây Nguyên
3.2.2. Đặc điểm thành phần loài mối ở một số đập nghiên cứu
3.2.3. Đặc điểm thành phần loài mối ở môi trường xung quanh đập
3.2.4. Đặc điểm phân bố của mối ở đập hồ chứa nước theo độ cao
3.3. Đặc điểm sinh học, sinh thái học một số loài mối quan trọng cho khu vực Tây Nguyên
3.3.1. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Microtermes pakistanicus Ahmad
3.3.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái học loài Odontotermes ceylonicus Wasmann
3.3.3. Đặc điểm sinh học, sinh thái học loài Odontotermes angustignathus Tsai et Chen
3.3.4. Đặc điểm sinh học, sinh thái học loài Odontotermes oblongatus Holmgren
3.3.5. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes gilvus (Hagen)
3.3.6. Đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes annandalei (Silvestri)
3.3.7. Đặc điểm sinh học, sinh thỏi học của loài Hypotermes obscuricep (Wasmann)
3.4. Tình hình mối gây hại cây công nghiệp và đập hồ chứa nước Tây Nguyên
3.4.1. Tác hại của mối đối với cây công nghiệp ở Tây Nguyên Tác hại của mối đối với cây cao su
3.4.1.1. Tác hại của mối đối với cây cao su
3.4.1.2. Tác hại của mối đối với cây ca cao
3.4.1.3. Tác hại của mối đối với cây cà phê
3.4.1.4. Một số nhận xét chung về mối hại cây công nghiệp ở Tây Nguyên
3.4.2. Tình hình mối hại đập hồ chứa nước ở Tây Nguyên
3.4.2.1. Các loài mối hại đập ở Tây Nguyên
3.4.2.2. Mật độ tổ của những loài mối gây hại trên đập
3.4.2.3. Nhận xét chung về mối hại đập ở Tây Nguyên
3.5. Đề xuất biện pháp phòng trừ mối hại cây công nghiệp và đập hồ chứa nước ở các tỉnh Tây Nguyên
3.5.1. Kết quả nghiên cứu biện pháp xử lý phòng trừ mối hại cây công nghiệp
3.5.1.1. Hiệu quả của biện pháp trộn hoá chất phòng mối vào đất trong hố trồng cây
3.5.1.2. Hiệu quả của biện pháp trộn chế phẩm vi nấm vào đất trồng cây
3.5.1.3. Đánh giá hiệu quả của biện pháp dùng các loại thuốc trừ sâu thông thường tưới vào gốc và thân cây
3.5.1.4. Nghiên cứu biện pháp diệt mối bằng mồi bả
3.5.2. Kết quả nghiên cứu biện pháp xử lý phòng trừ mối hại đập
3.5.2.1. Biện pháp xử lý phòng trừ mối Macrotermes annandalei bằng bả độc
3.5.2.2. Khả năng sử dụng bả độc diệt các loài thuộc Macrotermitinae làm tổ nổi
3.5.2.3. Biện pháp diệt mối Macrotermes annandalei bằng Metavina 80LS
3.5.3. Nhận xét chung
3.5.4. Nhận xét về ưu nhược điểm của các giải pháp phòng trừ mối hiện nay
3.5.4.1. Ưu nhược điểm của giải pháp phòng trừ mối bảo vệ cây trồng
3.5.4.2. Ưu nhược điểm của giải pháp công nghệ xử lý mối bảo vệ đập
3.5.5. Đề xuất giải pháp xử lý phòng trừ mối hại cây công nghiệp và đập ở Tây Nguyên
3.5.5.1. Giải pháp xử lý phòng trừ mối cho cây công nghiệp
3.5.5.2. Giải pháp xử lý phòng trừ mối hại đập
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan