[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tách hợp để sàng lọc bệnh beta thalassemia ở cộng đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tách hợp để sàng lọc bệnh beta thalassemia ở cộng đồng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cấu trúc phân tử của Hemoglobin.
1.2. Quá trình sinh tổng hợp chuỗi β Globin.
1.3. Cơ sở di truyền của β Thalassemia.
1.4. Biểu hiện lâm sàng và huyết học của β Thalassemia.
1.5. Biểu hiện huyết học và thành phần Hb.
1.6. Chuẩn đoán β Thalassemia.
1.7. Điều trị β Thalassemia.
1.8. Tình hình nghiên cứu về β Thalassemia trên thế giới.
1.9. Tình hình nguyên cứu β Thalassemia ở Việt Nam.
Phần 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Phần 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu.
3.2. Đặc điểm hồng cầu ở người mang gen bệnh Hb.
3.3. Kết quả nghiên cứu ở cộng đồng.
Phần 4: BÀN LUẬN
4.1. Biểu hiện lâm sàng và huyết học của người mang Gen β Thalassemia (Thể nhẹ).
4.2. Kết quả ứng dụng sàng lọc β Thalassemia ở cộng đồng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan