[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng (Chì - Pb) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng (Chì - Pb) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Hà Giang
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang
II. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Huyện Hoàng Su Phì
2.1. Điều kiện tự nhiên huyện Hoàng Su Phì
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
III. Điều kiện, tự nhiện, kinh tế xã hội xã Bản Máy
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.2. Điều kiện xã hội
Chương 2. TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG
I. Tổng quan về kim loại nặng và ô nhiễm chì
II. Một số tính chất lý hoá học của chì và các hợp chất của chì
III. Trạng thái của chì trong tự nhiên và trong môi trường
IV. Các nguồn phát thải chì vào môi trường
4.1. Nguồn gây ô nhiễm chì trong môi trường đất và nước
4.2. Nguồn phát thải chì từ khói thải các phương tiện giao thông
4.3. Ô nhiễm chì từ khai mỏ và luyện quặng chì
4.4. Ô nhiễm chì từ nguồn bùn thải
4.5. Một số nguồn gây ô nhiễm chì khác
V. Tác động của chì đến môi trường, sinh vật và sức khoẻ con người
5.1. Ảnh hưởng của chì đến môi trường đất, nước
5.2. Ảnh hưởng của chì tới sinh vật
5.3. Ảnh hưởng của chì đến sức khoẻ con người
Chương 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. Đối tượng nghiên cứu
II. Nội dung nghiên cứu
III. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Khảo sát thực địa và lấy mẫu
3.2. Bố trí thí nghiệm với các vật liệu nghiên cứu
3.3. Xây dựng quy trình xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng cho đồn biên phòng
3.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
Chương 4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC
I. Tổ chức điều tra thực địa và lấy mẫu khu vực nghiên cứu
II. Kết quả điều tra khảo sát
III. Kết quả phân tích các mẫu đất, nước
IV. Nhận xét
Chương 5. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC BỊ Ô NHIỄM CHÌ
I. Tổng quan về xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng
1.1. Phương pháp hoá lý
1.2. Phương pháp sinh học
1.3. Phương pháp hấp phụ
II. Lựa chọn giải pháp xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng
2.1. Thực vật
2.2. Sử dụng vật liệu thông thường (Giải pháp 3)
2.3. Sử dụng vật liệu hấp phụ (Giải pháp 4)
III. Thời gian hấp phụ của các vật liệu
3.1. Thời gian vật liệu đạt dung lượng hấp phụ Pb2+ cực đại
3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chì đến tốc độ hấp phụ của vật liệu theo mô hình động học hấp phụ
3.3. Khả năng hấp phụ Pb2+ theo mô hình hấp phụ động trên cột
IV. Giải pháp xử lý
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan