[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp địa vật lý hợp lý trong nghiên cứu cấu trúc không gian ngầm, áp dụng thử nghiệm tại vị trí điển hình trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp địa vật lý hợp lý trong nghiên cứu cấu trúc không gian ngầm, áp dụng thử nghiệm tại vị trí điển hình trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT-ĐỊA VẬT LÝ VÙNG TP. HỒ CHÍ MINH
2.1 Đặc điểm tự nhiên
2.1.1 Vị trí
2.1.2 Điều kiện tự nhiên
2.2 Đặc điểm địa chất-địa vật lý vùng TP. Hồ Chí Minh
2.2.1 Đặc điểm cấu trúc
2.2.3 Các tham số Địa vật lý
Chương 3. CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN NGẦM
3.1 Đối tượng
3.2 Đặc trưng của các phương pháp địa vật lý
3.2.1 Độ phân giải
3.2.2 Tính đa nghiệm
3.3 Các phương pháp địa vật lý.
3.4 Phân vùng địa chất công trình vùng Thành phố Hồ Chí Minh
3.4.1. Khu vực thứ nhất
3.4.2. Khu vực thứ hai
3.4.3. Khu vực thứ ba
Chương 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM
4.1 Mô hình điện trở suất
4.1.1 Cơ sở lý thuyết
4.1.2 Các tính chất điện của môi trường
4.1.3 Thăm dò điện trở suất 1D và các bài toán ngược. Các ứng dụng, hạn chế và khó khăn
4.2 Cơ sở lý thuyết bài toán ngược
4.2.1 Các phương pháp rời rạc hóa mô hình 2D
4.2.2 Thu thập dữ liệu, trình bày kết quả và các loại thiết bị trong thăm dò điện 2D.
4.2.3 Xây dựng mô hình cho các khu vực đặc trưng vùng Thành phố Hồ Chí Minh
4.2.4 Chương trình giải bài toán ngược
4.3 Phương pháp địa chấn
4.3.1 Các phương pháp địa chấn thông dụng
4.3.2 Thiết bị địa chấn
4.3.3 Địa chấn khúc xạ
4.3.4 Các mô hình
4.3.5 Tổ chức thi công.
4.3.6 Phân tích
4.4 Áp dụng thử nghiệm phương pháp địa chấn trong các vùng đặc trưng của Thành phố
4.4.1 Vị trí và khối lượng thực hiện
4.4.2 Quy trình thu thập tài liệu
4.4.3 Phương pháp xử lý và phân tích tài liệu
4.5 Phương pháp thăm dò điện
4.5.1 Phương pháp ảnh điện
4.5.2 Kết quả thử nghiệm phương pháp ảnh điện.
4.5.3 Kết luận và đề nghị.
4.6 Phương pháp điện từ
4.6.1 Tổng quan phương pháp Radar xuên đất (GPR)
4.6.2 Hướng dẫn thực hành.
4.7 Các phương pháp địa chấn lỗ khoan (downhole seismic)
4.7.1 Các nguồn downhole.
4.7.2 Các chặng máy thu downhole
4.7.3 Các khảo sát vận tốc
4.7.4 Phương pháp đo sóng tới thẳng đứng (VSP)
4.8 Phương pháp đo sóng ngang thành giếng khoan (Crosshole Seismic)
4.8.1 Giới thiệu.
4.8.2 Lý thuyết và thiết bị
4.8.3 Phân tích
4.8.4 Mô hình và xử lý dữ liệu.
4.8.5 Thuận lợi và bật lợi.
4.8.6 Bài toán mẫu
4.9 Phương pháp đo địa chất dọc thành giếng khoan (Downhole seismic)
4.9.1 Phạm vi nghiên cứu
4.9.2 Ý nghĩa và việc sử dụng
4.9.3 Hệ thiết bị đo đạc
4.9.4 Quy trình gia công lỗ khoan
4.9.5 Quy trình thu thập tài liệu
4.9.6. Xử lý và phân tích tài liệu
4.10 Phương pháp nhiệt trở suất
4.10.1 Phương pháp đo đạc tham số nhiệt trong môi trường địa chất.
4.10.2 Thiết bị.
4.10.3 Các kết quả thử nghiệm trên mô hình 1,2,3
4.11 Phương pháp xác định điện trở suất
4.11.1 Phạm vi nghiên cứu
4.11.2 Thiết bị
4.11.3 Kỹ thuật thi công
4.11.4 Quy trình phân tích tài liệu
4.11.5 Biểu diễn kết quả
4.12 Phương pháp địa vật lý giếng khoan (Karotaz)
4.12.1 Giới thiệu
4.12.2 Những lợi ích của phương pháp địa vật lý lỗ khoan
4.12.3 Các hạn chế của phương pháp địa vật lý giếng khoan
4.12.4 Chi phí công tác đo địa vật lý lỗ khoan
4.12.5 Lập dự án cho việc đo địa vật lý lỗ khoan
4.12.6 Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan
4.12.7 Thử nghiệm phương pháp karotaz tại một số lỗ khoan khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Chương 5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC PPHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC KHÔNG GIAN NGẦM TP HỒ CHÍ MINH
5.1 Tổng hợp các kết quả thử nghiệm
5.2 Quy trình công nghệ và khả năng nghiên cứu tổ hợp các phương pháp địa vật lý
5.3 Tổ hợp các phương pháp địa vật lý hợp lý trong nghiên cứu cấu trúc không gian ngầm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan