[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN CNNT
1.1. Khái quát về CNTT.
1.2. Nội dung phát triển CNTT.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của CNTT.
1.4. Kinh nghiệm phát triển CNTT ở một số địa phương trong nước.
Chương 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CNNT TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển CNTT.
2.2. Thực trạng phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 – 2009.
2.3. Nguyên nhân làm chậm sự phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CNNT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp.
3.3. Các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan