[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
1.1. Khái quát về phát triển ngành chế biến gỗ
1.2. Nội dung của phát triển ngành chế biến gỗ
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành chế biến gỗ
1.4. Kinh nghiệm của các địa phương về phát triển ngành chế biến gỗ
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2010
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định
2.2. Thực trạng hoạt động của ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 - 2010
2.3. Thuận lợi và khó khăn của ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định
Kết luận Chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1. Chiến lược và mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam
3.2. Chiến lược, mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định
3.3. Giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Định
3.3.1. Giải pháp về vốn
3.3.2. Giải pháp cho nguồn nguyên liệu đầu vào
3.3.3. Nghiên cứu và phát triển (R&D)
3.3.4. Giải pháp phát triển sản phẩm gỗ nội thất
3.3.5. Giải pháp cho nguồn nhân lực
3.3.6. Giải pháp liên kết các doanh nghiệp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan