[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Gia Lai


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
1.1. Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục – đào tạo.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Gia Lai ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực giảng dạy phổ thông.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực là đội ngũ giáo viên dạy phổ thông tỉnh Gia Lai thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân hạn chế sự phát triển nguồn nhân lực.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY BẬC PHỔ THÔNG TỈNH GIA LAI THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan