[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp dùng để làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại vi thành phố

[/kythuat]
[tomtat]
Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp dùng để làm phân bón cho rau sạch vùng ngoại vi thành phố
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
3. Danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu nghiên cứu
2. Hoạt động nghiên cứu đề tài
IV. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đề tài nhánh 1: “Tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng phân loại rác thải sinh
hoạt hữu cơ và phế thải nông nghiệp”
1.1 Nội dung nghiên cứu chính
1.2 Tóm tắt kết quả nghiên cứu:
1.2.1 Kết quả tình hình thu gom, phân loại rác thải
1.2.2 Các hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền cộng đồng
2. Đề tài nhánh 2. “Nghiên cứu mô hình sản xuất phân hữu cơ sinh học theo quy trình ủ phân bằng công nghệ vi sinh bán hiếu khí”
2.1 Nội dung nghiên cứu chính
2.2 Tóm tắt kết quả nghiên cứu
2.2.1 Sản xuất chế phẩm vi sinh
2.2.2 Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp của chế phẩm VSV.
2.2.3 Xây dựng quy trình xử lý phế thải nông nghiệp và rác thải hữu cơ sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh bán hiếu khí
2.3 Kết Luận
3. Đề tài nhánh 3. “Thử nghiệm đồng ruộng bón phân hữu cơ sinh học cho rau”
3.1 Nội dung nghiên cứu chính
3.2 Tóm tắt kết quả nghiên cứu:
3.3 Kết luận
V. TÀI LIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
1. Tài liệu và Sản phẩm KH&CN
2. Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu khoa học của Việt Nam
3. Tranh thủ trang thiết bị và sự giúp đỡ của đối tác nước ngoài
4. Một số kết quả khác
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đánh giá về chất lượng kết quả KH&CN của nhiệm vụ
2. ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất
3. Đánh giá về năng lực và tính tiên tiến của đối tác nước ngoài
4. Nêu và đánh giá tầm quan trọng của vai trò đối tác nước ngoài
VII. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
VIII. KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan