[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tam thức bậc α và một số ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Tam thức bậc α và một số ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
6. Cấu trúc luận văn.
Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN (Trình bày tóm tắt các khái niệm, một số định lý dùng trong chương 2 và chương 3)
Chương 2: TAM THỨC BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (Trình bày các bài toán liên quan tam thức bậc hai: Bài toán cực trị đại số, bài toán cực trị trong tam giác, giải và biện luận phương trình bậc hai)
2.1. Cực trị của biểu thức đại số.
2.2. Cực trị của biểu thức lượng giác.
2.3. Giải và biện luận phương trình bậc hai.
Chương 3: TAM THỨC BẬC α VÀ TAM THỨC BẬC (α, β) (Trình bày tam thức (α), tam thức bậc (α, β) và mối liên hệ giữa nó với bất đẳng thức Bernoulli)
3.1. Các tính chất về tam thức bậc (α, β).
3.2. Tam thức bậc (α) bậc (α, β) với bất đẳng thức Bernoulli.
3.3. Một số bài toán liên.
KẾT LUẬN   
[/tomtat]

Bài viết liên quan