[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn nái chửa đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại Công ty Cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn nái chửa đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại Công ty Cổ phần Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và yêu cầu của đề tài
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học:
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn:
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.2. Hiểu biết về kháng sinh.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới
2.2.1.Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.3. Công tác phòng bệnh
4.1.4. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
4.2 Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con theo mẹ.
4.2.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh cho lợn mẹ đến khả năng chuyển hóa thức ăn của lợn con.
4.2.3. Ảnh hưởng của kháng sinh đến khả năng kháng bệnh của lợn con thí nghiệm
4.2.4. Hiệu quả sử dụng kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn mẹ đến chi phí thuốc thú y/kg KL lợn con.
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan