[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG ĐỒ THỊ
1.1. Độ thị, đỉnh, cạnh.
1.2. Bậc, nữa bậc vào, nữa bậc ra.
1.2.1. Bậc.
1.2.2. Nửa bậc.
1.2.3. Ví dụ.
1.2.4. Bổ đề bắt tay (Hand Shaking Lemma).
1.2.5. Mệnh đề 1.
1.2.6. Mệnh đề 2.
1.3. Đường đi, chu trình, tính liên thông.
1.4. Độ lệch tâm, bán kính, tâm đồ thị.
1.5. Biểu diễn đồ thị.
1.5.1. Ma trận kề.
1.5.2. Ma trận liên thuộc.
Chương 2: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
2.1. Đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh.
2.2. Đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh.
2.3. Chu trình Hamilton ngắn nhất.
Chương 3: ỨNG DỤNG
3.1. Chọn hành trình tiết kiệm nhất.
3.2. Bài toán cực tiểu tổng.
3.3. Bài toán cực trị lớn nhất.
3.4. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp điểm.
3.5. Chọn chu trình Hamilton tiết kiệm nhất.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan