[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Bương lông điện biên (Dendrocalamus giganteus) tại Đoan Hùng – Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Bương lông điện biên (Dendrocalamus giganteus) tại Đoan Hùng – Phú Thọ
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.3.3. Nhận xét và đánh giá chung
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu:
3.2.2. Thời gian tiến hành:
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều tra hiện trạng khu vực nghiên cứu thí nghiệm
4.1.1. Kết quả điều tra hiện trạng khu vực thí nghiệm
4.1.2. Kết quả phân tích lý hóa tính đất
4.2. Ảnh hưởng mật độ trồng rừng đến sinh trưởng của Bương lông điện biên
4.2.1. Tỷ lệ sống của cây Bương lông điện biên tại các thí nghiệm
4.2.2. Sinh trưởng của cây Bương lông điện biên tại các thí nghiệm
4.2.3. Chất lượng cây trồng tại các công thức thí nghiệm
4.3. Ảnh hưởng của các thí nghiệm bón phân đến sinh trưởng Bương lông điện biên.
4.3.1. Tỷ lệ sống của cây Bương lông điện biên tại các thí nghiệm
4.3.2. Sinh trưởng của cây Bương lông điện biên tại các thí nghiệm
4.3.3. Chất lượng cây trồng tại các công thức thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
5.1.1. Về hiện trạng khu vực nghiên cứu thí nghiệm
5.1.2. Về ảnh hưởng mật độ trồng rừng đến sinh trưởng của Bương lông điện biên
5.1.3. Về ảnh hưởng của các thí nghiệm bón phân đến sinh trưởng Bương lông điện biên
5.1.4. Về đề xuất
5.2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan