[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các công trình di tích lịch sử Đền Hùng theo khía cạnh khoa học phong thủy

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các công trình di tích lịch sử Đền Hùng theo khía cạnh khoa học phong thủy
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.1. Khái niệm về Phong thủy
2.1.2. Nguồn gốc ra đời của khoa học phong thủy
2.1.3. Cơ sở khoa học của phong thủy
2.1.4. Bản chất khoa học của phong thủy
2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2.1. Thuật phong thủy trên thế giới
2.2.2. Thuật phong thủy ở Trung Quốc
2.2.3. Thuật phong thủy tại Việt Nam
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa tài liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát Khu di tích lịch sử Đền Hùng
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Cảnh quan
4.1.2.1. Địa hình, địa mạo
4.1.2.2. Khí hậu
4.1.2.3. Thủy văn
4.1.3. Di tích Đền Hùng
4.1.4. Khái quát về Giỗ Tổ và khách du lịch tâm linh đến Đền Hùng
4.2. Tinh bàn và nhận định tốt xấu cho dương trạch
4.2.1. Phương pháp lập tinh bàn
4.2.1.1. Lập vận bàn/niên bàn
4.2.1.2. Lập sơn bàn
4.2.1.3. Lập hướng bàn
4.2.2. Nhận định tốt xấu cho dương trạch
4.2.2.1. Vượng sơn, vượng hướng
4.2.2.2. Thượng Sơn, Hạ Thủy
4.2.2.3. Thu Sơn, Xuất Sát
4.2.2.4. Phản Ngâm, Phục Ngâm
4.3. Đánh giá các công trình di tích lịch sử đền hùng theo khía cạnh khoa học phong thủy
4.3.1. Cổng Đền Hùng
4.3.2. Đền Hạ
4.3.2.1. Quang cảnh đền Hạ
4.3.2.2. Lập tinh bàn Đền Hạ
4.3.2.3. Nhận định vận khí của đền
4.3.3. Đền Trung
4.3.3.1. Quang cảnh đền Trung.
4.3.3.2. Lập tinh bàn đền Trung
4.3.3.3. Nhận định vận khí của đền Trung
4.3.4. Đền Thượng.
4.3.4.1. Quanh cảnh đền.
4.3.4.2. Lập tinh bàn đền Thượng
4.3.4.3. Nhận định vận khí của đền Thượng
4.3.5. Đền Giếng
4.3.5.1. Quang cảnh đền Giếng
4.3.5.2. Tinh bàn đền Giếng
4.3.5.3. Nhận định vận khí của đền Giếng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan