[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông Hải Minh - Đèo Khê trên địa bàn xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông Hải Minh - Đèo Khê trên địa bàn xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Đặc điểm công tác giải phóng mặt bằng
2.2.3. Một số quy định chung về công tác giải phóng mặt bằng
2.2.4. Những quy định về trình tự, thủ tục của công tác giải phóng mặt bằng
2.2.5. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.6. Đối tượng và điều kiện được đền bù
2.3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên thế giới
2.3.1. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Trung Quốc
2.3.2. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Úc
2.3.3. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Thái Lan
2.4. Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
2.4.1. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố trong cả nước.
2.4.1.1. Công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
2.4.1.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở TP Hồ Chí Minh
2.4.1.3. Công tác giải phóng mặt bằng ở tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.2 Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở Thái Nguyên
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian thực tập
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngyên
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá công tác bồi thường GPMB trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh thái Nguyên.
3.3.4. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường GPMB trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của khu vực giải phóng mặt bằng.
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
4.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013
4.3. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường giao thông Hải Minh – Đèo Khê trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Khái quát về dự án
4.3.2. Đánh giá công tác bồi thường GPMB
4.3.3. Đánh giá công tác thu hồi bồi thường GPMB thông qua ý kiến của người dân
4.4.3. Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác GPMB của dự án xây dựng đường giao thông Hải Minh – Đèo Khê trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và đề xuất những phương án giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB
4.4.1.1. Thuận lợi
4.4.1.2. Khó khăn
4.4.2. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
4.4.2.1. Những giải pháp khắc phục
4.4.2.2. Những bài học kinh nghiệm
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan