[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu A - Khu Công Nghiệp Điềm Thụy (giai đoạn 2) trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu A - Khu Công Nghiệp Điềm Thụy (giai đoạn 2) trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Giải phóng mặt bằng
2.1.2. Thu hồi đất
2.1.3. Bồi thường
2.1.4. Hỗ trợ
2.1.5. Tái định cư
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Những văn bản luật của Chính phủ và cơ quan Trung ương
2.2.2. Những văn bản của địa phương
2.2.3. Một số điểm mới về công tác GPMB, hỗ trợ, tái định cư quy định trong Luật Đất đai 2013
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Công tác bồi thường và GPMB trên thế giới
2.3.1.1. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Indonesia
2.3.1.2. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở Mỹ
2.3.1.3. Chính sách bồi thường và tái định cư ở Hàn Quốc
2.3.2. Công tác bồi thường và GPMB ở Việt Nam
2.3.2.1. Quy trình tiến hành công tác bồi thường và GPMB
2.3.2.2. Kết quả bồi thường và GPMB tại một số tỉnh trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực xã Điềm Thụy - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án xây dựng Khu A khu công nghiệp Điềm Thụy (giai đoạn 2) huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
3.3.2.1. Tổng quan về công tác GPMB của dự án
3.3.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác tái định cư và chính sách hỗ trợ sau khi giải phóng mặt bằng
3.3.3.1. Đánh giá chính sách hỗ trợ
3.3.3.2. Kết quả công tác bố trí tái định cư
3.3.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của người dân và cán bộ chuyên môn quản lý đất đai
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
3.3.5.1. Thuận lợi
3.3.5.2. Khó khăn
3.3.5.3. Ảnh hưởng của công tác bồi thường GPMB đến kinh tế - xã hội và môi trường
3.3.5.4. Giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.1.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.3.1. Phương pháp phân tích, so sánh
3.4.3.2. Phương pháp thống kê
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên khác
4.1.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.2.1. Tình hình dân số và lao động
4.1.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.2.3. Tình hình tăng trưởng kinh tế
4.1.2.4. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất
4.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án xây dựng Khu A - Khu công nghiệp Điềm Thụy (giai đoạn 2) - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Tổng quan về công tác giải phóng mặt bằng của dự án
4.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực GPMB
4.2.2.1. Đối tượng và điều kiện bồi thường
4.2.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất
4.2.2.3. Đánh giá bồi thường về đất ở
4.2.2.4. Đánh giá bồi thường về đất Nông nghiệp
4.2.2.5. Đánh giá kết quả bồi thường về tài sản trên đất
4.3. Kết quả công tác tái định cư và các chính sách hỗ trợ sau khi GPMB
4.3.1. Đánh giá các chính sách hỗ trợ
4.3.2. Kết quả công tác bố trí tái định cư
4.3.3. Tổng hợp kinh phí bồi thường
4.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của người dân và cán bộ chuyên môn quản lý đất đai
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Ảnh hưởng của công tác bồi thường GPMB đến kinh tế - xã hội và môi trường
4.5.4. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác bồi thường GPMB
4.5.4.1. Tổ chức và quản lý
4.5.4.2. Công tác chỉ đạo và thực hiện
4.5.4.3. Về chính sách bồi thường và tái định cư
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan