[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Hoa Thám huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 đến 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Hoa Thám huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 đến 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Những hiểu biết chung về công tác quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Cơ sở pháp lý đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta
2.1.3. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.2. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai ở một số nước
2.2.2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam
2.2.3. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở tỉnh Lạng Sơn
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Xã Hoa Thám – huyện Bình Gia – Tỉnh Lạng Sơn
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của Xã Hoa Thám năm 2014
3.3.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia- tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2014.
3.3.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1.Tình hình cơ bản của Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
4.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Xã Hoa Thám- huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 đến 2014
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng kí quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.3.12. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất
4.3.13. Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa Xã Hoa Thám giai đoạn 2010 đến 2014
4.4.1. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai qua điều tra ý kiến của người dân
4.4.2. Một số kết quả đạt được và những tồn tại thiếu sót
4.4.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Xã Hoa Thám - huyện Bình Gia – Lạng Sơn giai đoạn 2010 đến 2014
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan