[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Khái niệm về đất đai
2.1.2. Các nhân tố tác động đến việc sử dụng đất
2.1.3. Khái niệm về quản lý nhà nước
2.2. Nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về đất
2.2.1. Đối tượng, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc quản lý của quản lý nhà nước về đất đai
2.2.2. Phương pháp quản lý nhà nước về đất đai
2.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.3. Cơ sở pháp lý
2.4. Cơ sở thực tiễn
2.4.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam
2.4.2. Sơ lược vị trí địa lí đặc điểm tự nhiên, hành chính tỉnh Thái Nguyên
2.4.3. Sơ lược vị trí địa lí đặc điểm tự nhiên và hành chính đất đai trên phạm vi huyện Đồng Hỷ .
2.4.4. Sơ lược công tác quản lý và sử dụng đất ở huyện Đồng Hỷ
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm thực thiện
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Văn Hán.
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai xã Văn Hán.
3.3.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai xã Văn Hán giai đoạn 2012 – 2014.
3.3.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai xã Văn Hán.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Văn Hán
4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Văn Hán
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Văn Hán
4.2. Hiện trạng sử dụng đất xã Văn Hán năm 2014
4.3. Biến động đất đai xã Văn Hán giai đoạn 2012 – 2014
4.3.1. Đất nông nghiệp
4.3.2. Đất phi nông nghiệp
4.4. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai xã văn hán giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.4.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.4.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạc sử dụng đất
4.4.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.4.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.4.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.4.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.4.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.4.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.4.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.4.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.4.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
4.4.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.5. Thăm dò ý kiến người dân và cán bộ quản lý
4.5.1. Mức độ quan tâm của người dân
4.5.2. Ý kiến của cán bộ quản lý
4.5.3. Giải pháp chung cho những tồn tại
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan