[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thanh tra đất đai trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2012 đến năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thanh tra đất đai trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2012 đến năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Căn cứ pháp lý
2.2. Cơ sở lý luận
2.2.1. Khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
2.2.2. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai
2.2.3. Thanh tra đất đai
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Công tác thanh tra về đất đai ở Việt Nam
2.3.2. Công tác thanh tra đất đai ở thành phố Hà Nội
2.3.3. Công tác thanh tra đất đai ở tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Thời gian thực hiện:
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp so sánh
3.3.3. Phương pháp kế thừa bổ sung
3.3.4. Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý tài liệu
3.3.5. Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.4. Đánh giá chung về kinh tế- xã hội tác động đến việc sử dụng đất
4.2. Đánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương
4.2.1. Tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phú Lương
4.3. Đánh giá công tác thanh tra đất đai trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Thanh tra công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng
4.3.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đất đai của người sử dụng đất
4.3.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc giao đất
4.3.4. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.5. Đánh giá chung về công tác thanh tra, kiểm tra đất đai trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2012 – 2014.
4.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra cho huyện Phú Lương trong thời gian tới.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan