[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Lịch sử nghiên cứu lưỡng cư, bò sát trong nước
2.3. Tổng quan điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Địa hình, địa chất và thổ nhưỡng
2.3.1.3. Khí hậu thủy văn
2.3.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội
2.3.2.1. Điều kiện dân sinh
2.3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.3.2.3. Cơ sở hạ tầng
2.3.2.4. Tình hình văn hóa, giáo dục và y tế
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Ngoại nghiệp
3.4.1.1. Kế thừa chọn lọc các tài liệu đã công bố
3.4.1.2. Phương pháp phỏng vấn
3.4.1.3. Phương pháp khảo sát thực địa
3.4.2. Ngoại nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tính đa dạng về thành phần loài của khu hệ lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu
4.1.1. Đa dạng về thành phần loài lưỡng cư, bò sát.
4.1.2. So sánh thành phần loài lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu với các Khu BTTN và VQG ở khu vực miền Bắc
4.1.3. Đa dạng nguồn gen quý hiếm
4.2. Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh của các loài lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu
4.2.1. Sinh cảnh rừng trên núi đất
4.2.2. Sinh cảnh rừng trên núi đá vôi
4.2.3. Sinh cảnh thủy vực
4.2.4. Sinh cảnh làng bản nương rẫy
4.3. Nghiên cứu tính đa dạng về giá trị các loài lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu
4.3.1. Giá trị về mặt sinh thái
4.3.2. Giá trị về mặt kinh tế
4.3.3. Giá trị về khoa học và bảo tồn nguồn gen
4.4. Thực trạng công tác quản lý nguồn tài nguyên lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu
4.4.1. Săn bắn trái phép động vật hoang dã
4.4.2. Suy thoái rừng
4.4.3. Sự phân bố dân cư
4.4.4. Phá rừng làm nương rẫy
4.4.5. Tình hình quản lý của rừng đặc dụng
4.4.6. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên rừng tại rừng đặc dụng Cham Chu
4.5. Đề xuất một số giải pháp cho công tác bảo tồn các loài lưỡng cư - bò sát tại rừng đặc dụng Cham Chu
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan