[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Những vấn đề chung có liên quan đến đề tài
1.2. Những thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước có liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu của đề tài
1.3. Trích lược những điểm chính của thuyết minh đề tài
Chương 2: TÌNH HÌNH XÓI, BỒI BIẾN ĐỔI LÒNG DẪN VÌ CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG
2.1. Tình hình xói, bồi hệ thống sông HDSĐNSG
2.2. Thực trạng xói lở bờ hệ thống sông ở ĐBSCL
2.3. Thực trạng xói lở bờ hệ thống sông ở ĐB Bắc bộ
2.4. Thực trạng xói lở bờ hệ thống sông ở miền Trung
2.5. Kết luận sơ bộ chương 2
Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THUỶ LỰC VÌ HÌNH THÁI CÁC KHU VỰC NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ HÌNH MIKE 21C
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Mô hình Mike 21C
3.3. Thiết lập mô hình
3.4. Kết luận chương 3
Chương 4: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG MỘT SỐ KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM THUỘC HỆ THỐNG SÔNG MIỀN BẮC
4.1. Khu vực ngã ba thao đà thuộc hệ thống sông hồng
4.1.1 Tổng quan các nghiên cứu diễn biến lòng dẫn khu vực ngã ba Thao - Đà
4.1.2. Hiện trạng khu vực ngã ba Thao - Đà
4.1.3. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái khu vực ngã ba Thao - Đà bằng mô hình Mike 21C
4.1.4. Đánh giá, dự báo sạt lở, biến động lòng dẫn khu vực trọng điểm ngã ba Thao - Đà
4.1.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
4.2. Khu vực Sen hồ trên sông Đuống
4.2.1. Tổng quan các nghiên cứu về diễn biến lòng dẫn khu vực Sen Hồ trên sông Đuống
4.2.2. Điều kiện địa lý tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu
4.2.3. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái sông Đuống đoạn qua trọng điểm Sen Hồ bằng mô hình Mike 21C
4.2.4. Đánh giá, dự báo sạt lở, biến động lòng dẫn khu vực trọng điểm Sen Hồ - sông Đuống
4.2.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
4.3. Kết luận chương 4
Chương 5: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG MỘT SỐ KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM THUỘC HỆ THỐNG SÔNG MIỀN NAM
5.1. khu vực tân châu trên sông tiền thuộc hệ thống sông cửu long
5.1.1. Tổng quan các nghiên cứu diễn biến lòng dẫn khu vực TC-HN
5.1.2. Hiện trạng khu vực nghiên cứu
5.1.3. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái khu vực TC - HN bằng mô hình Mike 21C
5.1.4. Đánh giá, dự báo sạt lở, biến động lòng dẫn khu vực trọng điểm TC - HN
5.1.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
5.2. Khu vực Sa Đéc trên sông tiền thuộc hệ thống sông cửu long
5.2.1. Tổng quan các nghiên cứu diễn biến lòng dẫn khu vực Sa Đéc
5.2.2. Hiện trạng khu vực nghiên cứu
5.2.3. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái khu vực Sông Tiền (đoạn từ Cao Lãnh về Mỹ Thuận) bằng mô hình Mike 21C
5.2.4. Đánh giá, dự báo sạt lở, biến động lòng dẫn khu vực trọng điểm thị xã Sa Đéc - Sông Tiền
5.2.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
5.3. Khu vực bán đảo thanh đa trên sông sài gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai
5.3.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
5.3.2. Hiện trạng khu vực bán đảo Thanh Đa
5.3.3. Ứng dụng mô hình Mike 21C mô phỏng thủy lực và hình thái khu vực bán đảo Thanh Đa
5.3.4. Đánh giá, dự báo sạt lở, biến động lòng dẫn khu vực bán đảo Thanh Đa
5.3.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
5.4. Kết luận chương
Chương 6: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG MỘT SỐ KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM THUỘC HỆ THỐNG SÔNG MIỀN TRUNG
6.1. Khu vực TP Tuy Hòa thuộc hệ thống sông Ba
6.1.1. Tổng quan các nghiên cứu diễn biến lòng dẫn khu vực sông Đà Rằng - hạ du sông Ba
6.1.2. Hiện trạng khu vực sông Đà Rằng - sông Ba
6.1.3. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái khu vực sông Đà Rằng - sông Ba bằng mô hình Mike 21C
6.1.4. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
6.2. Khu vực thành phố quảng ngãi trên sông Trà Khúc
6.2.1. Tổng quan các nghiên cứu diễn biến lòng dẫn khu vực thành phố Quảng Ngãi trên sông Trà Khúc
6.2.2. Hiện trạng đoạn sông nghiên cứu
6.2.3. Xây dựng mô hình Mike 21C mô phỏng thủy lực và hình thái sông Trà Khúc khu vực thành phố Quảng Ngãi
6.2.5. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở khu vực nghiên cứu
6.3 Kết luận chương
Chương 7: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ DỰ BÁO XÓI LỞ, BỒI TỤ Ở CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM HỆ THỐNG SÔNG VIỆT NAM TRÊN MÔ HÌNH THUỶ LỰC MIKE 21C
7.1. Mục đích, yêu cầu
7.2. Yêu cầu chung về sản phẩm
7.3. Các cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn
7.4. Các tiêu chí kỹ thuật cần đạt
7.5. Quy trình công nghệ dự báo xói bồi trên mô hình Mike 21C
Chương 8: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ TẠI CÁC KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM HỆ THỐNG SÔNG VIỆT NAM
8.1. Ứng dụng nhanh công nghệ mới phục vụ công tác dự báo xói bồi và xác định hành lang an toàn sạt lở
8.2. Nghiên cứu định hướng quy hoạch chỉnh trị sông các khu vực xói bồi trọng điểm
8.3. Nghiên cứu đầy đủ sự phối hợp đồng bộ các công trình thượng nguồn và đánh giá tác động của các biện pháp khai thác hạ lưu
8.4. Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào xây dựng công trình bảo vệ bờ sông
8.5. Qui hoạch và kiểm soát khai thác vật liệu lòng sông
8.6. Xây dựng chính sách, cơ chế quản lý và giáo dục cộng đồng trong phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ sông
8.7. Xây dựng và khai thác tốt chương trình quản lí CSDL phục vụ dự báo xói bồi lòng dẫn HTSVN
Chương 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan