[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI NGÂN SÁCH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
1.2. Kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách trong đơn vị sự nghiệp có thu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan sự hình thành và phát triển trường Đại học Quảng Nam.
2.2. Đặc điểm phân cấp quản lý tài chính và ảnh hưởng đối với công tác kế toán tại trường Đại học Quảng Nam.
2.3. Tổ chức kế toán tại trường Đại học Quảng Nam.
2.4. Thực trạng kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam.
2.5. Đánh giá thực trạng KSNB công tác thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
3.1. Phương hướng phát triển của trường Đại học Quảng Nam trong thời gian đến 2015 – 2020.
3.2. Các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam.
3.3. Một số kiến nghị đối với đơn vị liên quan.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan