[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Yêu cầu sư phạm của phần mềm công cụ hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng điện tử

[/kythuat]
[tomtat]
Yêu cầu sư phạm của phần mềm công cụ hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng điện tử
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
Phần I: MỞ ĐẦU
Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở lý luận.
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài.
1.2. Một số vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài.
1.3. Vai trò của việc ứng dụng CNTT, PMDH trong đổi mới PPDH.
II. Cơ sở thực tiễn.
2.1. Tổng quan một số PMCC thường được GV sử dụng để thiết kế bài giảng điện tử.
2.2. Tình hình sử dụng PMCC tạo bài giảng điện tử ở GV phổ thông.
III. Yêu cầu sư phạm của PMCC hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng điện tử.
3.1. Căn cứ xác định yêu cầu.
3.2. Yêu cầu sư phạm của PMCC hổ trợ GV thiết kế BGĐT.
3.3. Bước đầu ứng dụng kết quả nghiên cứu về yêu cầu sư phạm của PMCC trong thực tiễn.
IV. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử từ PMCC.
4.1. Cấu trúc, yêu cầu của BGĐT.
4.2. Quy trình thiết kế BGĐT từ PMCC.
V. Giới thiệu một số BGĐTdo GV thiết kế và đã giảng dạy thử nghiệm.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan