[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Trường Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Trường Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu của vốn lưu động
1.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VIỆC SỬ DUNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN NHÀ TRƯỜNG LINH
2.1. Tổng quan về công ty cồ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.2.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn năm 2011 - 2012 của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.3. Thực trạng về sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.3.1. Phân tích kết cấu vốn lưu động của công ty đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.4. Đánh giá thực trạng việc sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.4.1. Những vấn đề về việc sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.4.2. Những thuận lợi trong công tác quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
2.4.3. Những khó khăn trong công tác quản lý vốn lưu động của công ty
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH
3.1. Môi trường kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn của công ty
3.2. Định hướng phát triển của công ty
3.3. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty
3.3.2. Những chính sách quản lý kết cấu vốn lưu động
3.3.3. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan