[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Các thông tin nội bộ
1.2.2. Các thông tin bên ngoài
1.3. Quy trình và các phương pháp phân tích tài chính
1.3.1. Quy trình phân tích
1.3.2. Các phương pháp phân tích
1.3.2.1. Phương pháp tỷ số
1.3.2.2. Phương pháp so sánh
1.3.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.2.4. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính
1.4.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.4.2. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn
1.4.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản
1.4.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Current ratio)
1.4.3.2. Khả năng thanh toán nhanh (Quick ratio)
1.4.3.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.4.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.4.4.1. Hệ số thu nợ (Receivable Turnover)
1.4.4.2. Thời gian thu nợ trung bình (Average Collection Period)
1.4.4.3. Hệ số trả nợ (Payable Turnover)
1.4.4.4. Thời gian trả nợ trung bình (Average Payable Period)
1.4.4.5. Hệ số lưu kho (Inventory Turnover)
1.4.4.6. Thời gian luân chuyển kho trung bình (Inventory Conversion Period)
1.4.4.7. Thời gian luân chuyển vốn bằng tiền trung bình (Average Cash Conversion Cycle)
1.4.4.8. Vòng quay tổng tài sản (Total asset turnover)
1.4.4.9. Vòng quay tài sản lưu động (Short-term asset turnover)
1.4.4.10. Vòng quay tài sản cố định (Long-term asset turnover)
1.4.5. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.4.5.1. Tỷ số nợ
1.4.5.2. Số lần thu nhập trên lãi vay
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời
1.4.6.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (Return on sales – ROS)
1.4.6.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on assets – ROA)
1.4.6.3. Tỷ suất sinh lời trên VCSH (Return on Equity – ROE)
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Xây dựng số 2
2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Xây dựng số 2
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Xây dựng số 2
2.2.1. Nguồn số liệu và phương pháp phân tích tài chính tại công ty
2.2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty
2.2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2.2. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.2.5. Phân tích khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Xây dựng số 2
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Xây dựng số 2
3.2.1. Giải pháp
3.2.1.1. Nhận thức đúng vai trò của công tác phân tích tài chính
3.2.1.2. Bổ sung các phương pháp phân tích tài chính
3.2.1.3. Hoàn thiện nguồn thông tin sử dụng trong công tác phân tích
3.2.1.4. Hoàn thiện nội dung phân tích trong công tác phân tích
3.2.1.5. Một số giải pháp khác
3.2.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan