[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Cao Su 75 – BQP

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Cao Su 75 – BQP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.5.1. Khái niệm sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.5.2. Các phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4. Tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)
1.4.2.2. Phương pháp tỷ lệ chi phí
1.4.2.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.2.4. Phương pháp tính giá theo hệ số
1.4.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.4.2.6. Phương pháp tính giá liên hợp
1.4.2.7. Phương pháp tính giá thành phân bước
1.4.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.5. Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75 – BQP
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công tyTNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 - BQP
2.1.3.2. Sơ đồ tổ chức sổ kế toán tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 - BQP
2.1.3.3. Thông tin về chính sách kế toán của Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động SXKD Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 - BQP
2.2.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang (phân xưởng A3)
2.2.6.3. Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75 – BQP
3.1. Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su 75 – BQP
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan