[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Xuất nhập khẩu Trường An

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Xuất nhập khẩu Trường An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG AN
2.1. Các thông tin chung về Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh xuất nhập khẩu Trường An
2.1.1. Thông tin chung về Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doa nh trong 3 năm 2012-2013-2014
2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty
2.2.1. Khái quát tình hình tài sản
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty
2.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty
2.3. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG AN
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh xuất nhập khẩu Trường An
3.1.1. Tầm nhìn về hướng phát triển của Công ty trong tương lai
3.1.2. Định hướng chung năm 2015
3.2. Giải pháp nâng cao hi ệu quả sử dụng tài sản tại Công ty
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan