[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy Sao Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy Sao Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm của tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.2.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.3.5. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP XNK MÁY SAO VIỆT
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh và quy trình hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.3.1. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP XNK máy Sao Việt
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP XNK MÁY SAO VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CP XNK máy Sao Việt
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP XNK máy Sao Việt
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Áp dụng mô hình ABC trong công tác quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan