[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Huyền Vinh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Huyền Vinh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp
1.1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.1.2. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3.1. Đánh giá quy mô cơ cấu TSNH của doanh nghiệp
1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Mục đích sản xuất của doanh nghiệp
1.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.3.1.3. Trình độ cán bộ công nhân viên
1.3.1.4. Uy tín của doanh nghiệp
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Sự quản lý của Nhà nước
1.3.2.2. Sự phát triển của thị trường
1.3.2.3. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
1.3.2.4. Nhu cầu của khách hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HUYỀN VINH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Huyền Vinh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh
2.1.1.1. Giới thiệu về Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh trong giai đoạn 2011 – 2013
2.1.3.1. Tình hình Doanh thu - Lợi nhuận - Chi phí trong ba năm 2011, 2012, 2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Vinh
2.1.3.2. Tình hình nguồn vốn của công ty TNHH Huyền Vinh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Huyền Vinh
2.2.1. Đánh giá quy mô cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Huyền Vinh
2.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.1.3. Hàng tồn kho
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của công ty
2.2.2.1. Khả năng thanh toán
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ảnh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phán ánh tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Huyền Vinh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HUYỀN VINH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Huyền Vinh
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Huyền Vinh
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Hoàn thiện chính sách bán hàng
3.2.4. Chính sách bán hàng
3.2.5. Con người
3.2.6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động
3.2.7. Kiến nghị về phía Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan