[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thành Huy

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thành Huy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiêu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THÀNH HUY
2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.1.2. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.2.1. Quy mô, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.2.2. Công tác quản lý tiền tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Các nguyên nhân dẫn đến hạn chế của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THÀNH HUY
3.1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
3.1.1. Nhận xét chung về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
3.1.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
3.1.3. Định hướng sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thành Huy
3.2.1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tiền mặt
3.2.2. Quản lý và sử dụng hiệu quả các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.4. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan