[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại Máy và Thiết bị Nam Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại Máy và Thiết bị Nam Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.3. Cơ cấu tài sản trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.1. Sơ lược về Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.2. Thực trạng sử dụng tổng tài sản tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.3. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.4. Thực trạng sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan