[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Dược Sao Đỏ

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Dược Sao Đỏ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại Tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.2. Phương pháp sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC SAO ĐỎ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược Sao
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty dược Sao Đỏ giai đoạn 2012-2014
2.3. Thực trạng sử dụng tài sản tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ trong giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Tình hình tài sản của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.3.2. Tình hình tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.3.3. Tình hình tài sản dài hạn của Công ty TNHH dược Sao Đỏ trong giai đoạn 2012-2014
2.4. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.4.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.4.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ
2.5.1. Kết quả
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC SAO ĐỎ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH dược Sao Đỏ
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH tại Công ty TNHH dược Sao Đỏ
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan