[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhất Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhất Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động
1.1.4 Phân loại vốn lưu động
1.1.4.1 Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.4.2 Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4.3 Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.4.4 Phân loại theo nguồn hình thành
1.2 Tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1 Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động
1.2.2.2 Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
1.2.2.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.4 Phân tích Dupont
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1 Các nhân tố khách quan
1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT MINH
2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
2.1.2 Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh giai đoạn năm 2012-2014
2.1.4.1 Tình hình Tài sản – nguồn vốn
2.1.4.2 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Nhất Minh giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động
2.2.2 Phân tích cơ cấu vốn lưu động theo vai trò của vốn lưu động
2.2.3 Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
2.2.4 Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
2.2.4.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2 Nhóm về tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.4.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.2.4.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời và mức tiết kiệm vốn lưu động
2.2.5 Phân tích Dupont
2.2.6 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh.
2.2.6.1 Kết quả đạt được
2.2.6.2 Hạn chế còn tồn tại
2.2.6.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT MINH
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh.
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhất Minh
3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp
3.2.2 Quản lý tiền và tương đương tiền
3.2.3 Quản lý khoản phải thu
3.2.4 Giải pháp về công tác quản lý và đào tạo đội ngũ công nhân viên
3.2.5 Một số biện pháp khác
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Bộ xây dựng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan