[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH An Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH An Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động
1.1.4. Cấu thành vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1.Khái niệm và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN TRUNG
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH An Trung
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH An Trung
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH An Trung
2.1.3. Hoạt động cơ bản của công ty TNHH An Trung
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH An Trung
2.2.1. Thực trạng vốn lưu động công ty TNHH An Trung
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH An Trung giai đoạn 2012 – 2014
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH An Trung
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH AN TRUNG
3.1. Định hướng phát triển công ty TNHH An Trung
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH An Trung
3.2.1. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động
3.2.2. Tổ chức tốt công tác thu hồi nợ
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực
3.2.5. Tăng cường quản trị rủi ro
3.2.6. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa ra kế hoạch sử dụng VLĐ
3.2.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
3.2.8. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan