[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Cao Phong Nhã

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Cao Phong Nhã
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỂU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc trưng cơ bản của vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp.
1.1.4. Phân loại vốn
1.2. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quản lý vốn cố định
1.2.2. Quản lý vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3.5. Phương pháp thay thế liên hoàn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH CAO PHONG NHÃ
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.1.4. Tình hình lao động tại Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Cao Phong Nhã trong giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn và tải sản của Công ty TNHH Cao Phong Nhã
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Cao Phong Nhã
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH Cao Phong Nhã
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Cao Phong Nhã
3.2. Mục tiêu của công ty đến năm 2020
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Cao Phong Nhã
3.3.1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.2. Giảm giá vốn hàng bán
3.3.3. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên của công ty
3.3.4. Tăng cường tìm kiếm sản phẩm mới
3.3.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan