[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về văn hóa
1.1.1. Khái niệm văn hóa
1.1.2. Các đặc trưng của văn hóa
1.1.3. Các khía cạnh của văn hóa
1.2. Văn hóa doanh nghiệp
1.2.1. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
1.2.2. Các đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp
1.2.3. Các chức năng của văn hóa doanh nghiệp
1.2.4. Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp
1.2.5. Cấu trúc của Văn hóa doanh nghiệp
1.2.6. Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp
1.3. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NGỌC KHÁNH
2.1. Khái quát về công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.1.3. Quy trình sản xuất của Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2. Thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
2.2.1. Giá trị hữu hình
2.2.2. Giá trị vô hình
2.3. Những điểm còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NGỌC KHÁNH
3.1. Các thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo phải là tấm gương cho mọi người
3.2. Giải pháp nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cho từng cá nhân trong doanh nghiệp
3.3. Giải pháp nâng cao truyền thông ở công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh
3.3.1. Truyền thông nội bộ
3.3.2. Truyền thông ra ngoài doanh nghiệp
3.4. Đầu tư thêm vật chất cho công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
3.5. Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan