[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ phần niêm yết ngành khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ phần niêm yết ngành khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TỶ SỐ GIÁ TRÊN THU NHẬP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRÊN THU NHẬP
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán
2.1.3. Chức năng của thị trường chứng khoán.
2.1.4. Vai trò của thị trường chứng khoán.
2.2. Tổng quan về cổ phiếu thường
2.2.1. Khái niệm cổ phiếu thường (common stock)
2.2.2. Đặc điểm cổ phiếu thường
2.2.3. Các yếu tố cơ bản của cổ phiếu thường
2.2.3.1. Số lượng cổ phiếu thường
2.2.3.2. Giá cổ phiếu thường
2.3. Tỷ số giá trên thu nhập
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Thước đo
2.3.3. Vai trò hệ số giá trên thu nhập cổ phiếu đối với nhà đầu tư
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số giá trên thu nhập
2.4.1. Các nhân tố nội sinh
2.4.1.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.4.1.2. Quy mô công ty
2.4.1.3. Giá trị sổ sách của doanh nghiệp
2.4.1.4. Khả năng sinh lời
2.4.1.5. Chính sách cổ tức
2.4.1.6. Tăng trưởng thị phần.
2.4.2. Các nhân tố ngoại sinh
2.4.2.1. Lạm phát
2.4.2.2. Lãi suất thị trường
2.4.2.3. Tăng trưởng GDP
2.5. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
3.2.2.2. Phương pháp kiểm định đa cộng tuyến
3.2.2.3. Phương pháp kiểm định tự tương quan
3.2.2.4. Phương pháp phân tích tương quan Pearson
3.2.2.5. Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
3.3.2.1. Biến phụ thuộc
3.3.2.2. Biến độc lập
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG HỆ SỐ GIÁ TRÊN THU NHẬP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ GIÁ TRÊN THU NHẬP CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam
4.1.1. Lịch sử hình thành TTCK Việt Nam
4.1.2. Thực trạng của TTCK Việt Nam
4.2. Đặc điểm của ngành khoáng sản
4.2.1. Đặc điểm chung của ngành khoáng sản
4.2.2. Đặc điểm nổi bật của cổ phiếu ngành khoáng sản
4.3. Thực trạng hệ số giá trên thu nhập của các công ty cổ phần ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.4. Thực trạng các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty cổ phần ngành Khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.4.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn:
4.4.2. Tốc độ tăng trưởng thị phần
4.4.3. Khả năng sinh lời:
4.4.4. Giá trị sổ sách
4.4.5. Chính sách cổ tức
4.4.6. Quy mô công ty
4.4.7. Lạm phát
4.4.8. Lãi suất thị trường
4.4.9. Tăng trưởng GDP
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.3. Phân tích tương quan Pearson
5.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.4.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
5.4.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.3. Kiểm định các nhân tố tác động
5.4.4. Kết quả của mô hình
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan