[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần 26

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần 26
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ Lý LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.
1.1. Khái quát về Cấu trúc vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về cấu trúc vốn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm cấu trúc vốn
1.1.2.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc nguồn vốn
1.1.2.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
1.1.2.4. Ý nghĩa của nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính
1.2. Chi phí vốn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về chi phí vốn
1.2.2. Chi phí sử dụng nợ
1.2.2.1. Chi phí sử dụng nợ ngắn hạn
1.2.2.2. Chi phí sử dụng nợ dài hạn
1.2.3. Chi phí vốn chủ sở hữu
1.2.3.1. Chi phí sử dụng cổ phần ưu đãi (rp)
1.2.3.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
1.2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
1.3. Cấu trúc vốn tối ưu
1.3.1. Khái niệm về cấu trúc vốn tối ưu
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu
1.3.3. Các trường phái lý thuyết cấu trúc vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần 26
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần 26
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 26
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 26 trong 3 năm gần đây (2011-2013)
2.1.4.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận trong 3 năm 2011-2013 của Công ty cổ phần 26
2.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng cấu trúc vốn và chi phí vốn của CTCP 26 trong 3 năm 2011-2013
2.2.1. Thực trạng cấu trúc vốn của Công ty cổ phần 26
2.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
2.2.1.2. Nợ phải trả
2.2.1.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn của công ty cổ phần 26
2.2.2. Chi phí vốn của công ty cổ phần 26
2.2.2.1. Chi phí nợ phải trả
2.2.2.2. Chi phí vốn chủ sở hữu
2.2.2.3. Chi phí lợi nhuận để lại
2.2.2.4. Chi phí vốn bình quân WACC
2.3. Đánh giá về cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty cổ phần 26
2.3.1. Về cấu trúc vốn của công ty
2.3.2. Về chi phí vốn của công ty
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần 26
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn và chi phí vốn của công ty cổ phần 26
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan