[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ L LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.3. Mục đích của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1. Các yếu tố chủ quan
1.2.2. Các yếu tố khách quan
1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.1. Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh
1.3.1.2. Điều kiện so sánh
1.3.1.3. Kỹ thuật so sánh
1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.3. Phương pháp phân tích chi tiết
1.3.4. Mô hình Dupont
1.4. Các nội dụng phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.4.1.1. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản(ROA)
1.4.1.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE )
1.4.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
1.4.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.2.1. Khả năng thanh toán hiện hành
1.4.2.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.4.2.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.4.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng tài sản
1.4.3.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.4.3.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.4. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng vốn
1.4.4.1. Khả năng thanh toán lãi vay
1.4.4.2. Tỷ suất sinh lời trên tiền vay
1.4.5. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng chi phí
1.4.5.1. Tỷ suất sinh lời trên giá vốn hàng bốn
1.4.5.2. Tỷ suất sinh lời trên chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.5.3.Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Máy và xây dựng Quang Minh
2.1.1. Giới thiệu Công ty
2.1.2. Nội dung hoạt động của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Chức năng nhiệm cụ các phòng ban của Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh
2.2. Khái quát chung tình hình hiệu quả sản xuất kinh doanh qua Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Máy và xây dựng Quang Minh
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh thông qua các nhóm chỉ tiểu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.2.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.3.2.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.3.2.3. Khả năng thanh toán tức thời
2.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.3.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.4. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.3.4.1. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.5. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.5.1. Tỷ suất sinh lời trên giá vốn hàng bán
2.3.5.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.5.3. Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh
2.4.1. Những kết quả đã đạt được
2.4.2. Những hạn chế trong hoạt động của doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH
3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu-tài sản
3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án
3.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
3.5. Tiết kiệm chi phí
3.6. Gia tăng doanh thu
3.7. Tăng cường các hoạt động marketing
3.8. Chú trọng phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan