[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các bước phân tích tài chính
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp cân đối
1.4.3. Phương pháp phân tích DUPONT
1.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính:
1.5.1. Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.5.2. Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.5.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
1.5.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố chủ quan
1.6.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC LỘC
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Đắc Lộc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đắc Lộc
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đắc Lộc
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đắc Lộc
2.1.4. Khái quát tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đắc Lộc giai đoạn 2011-2013
2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Đắc Lộc thông qua BCĐKT
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty cổ phần Đắc Lộc
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và xu hướng biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích xu hướng biến động về tài sản của Công ty Cổ phần Đắc Lộc
2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Đắc Lộc
2.2.3.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.3. So sánh với Công ty trong ngành
2.3.1. Giới thiệu về Công ty may Thanh Trì
2.3.2. So sánh chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty cổ phần may Thanh Trì và Công ty cổ phần Đắc Lộc năm 2012
2.3.2.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh
2.3.2.2. Vòng quay khoản phải thu
2.3.2.3. ROS, ROA, ROE
2.3.2.4. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.4. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần Đắc Lộc
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC LỘC
3.1. Định hướng phát triển công ty cổ phần Đắc Lộc
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển công ty cổ phần Đắc Lộc
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Đắc Lộc
3.2.1. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.2. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của công ty
3.2.3. Các biện pháp quản lý khoản phải thu của công ty
3.2.4. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho của công ty
3.2.5. Các biện pháp về hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.6. Các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan