[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo SBT

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo SBT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Tài liệu phân tích
1.1.6. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
1.2.2. Phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.2.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.5. Phân tích chỉ các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH KẸO SBT
2.1. Khái quát chung về Cổ Phần chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triền công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
2.2. Phân tích thực trang tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT 29
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo SBT
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.4. Phân các nhóm chỉ tiêu tài chính Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Bánh Kẹo SBT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH KẸO SBT
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần chế biến thực phẩm bánh kẹo SBT
3.2.1. Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng các khoản nợ
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản nợ và phải thu
3.2.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.5. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.6. Tăng cường công tác quảng cáo
3.2.7. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.8. Tăng cường công tác phân tích tài chính tại công ty
3.3. Một số kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan