[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin kế toán
1.3.2. Các thông tin khác:
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.4.3. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.4. Phương pháp Dupont
1.4.5. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.5. Nội dung phân tích
1.5.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Các yếu tố chủ quan
1.6.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
2.1. Giới thiệu về CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2.1.1. Giới thiệu chung về CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2.2.1. Phân tích tình hình Tài sản - Nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn qua mô hình Dupont
2.5. Đánh giá chung về tình hình tài chính của CN công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt giai đoạn năm 2012-2014
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
3.1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh và cung cấp dịch vụ của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CN công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
3.2.1. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, xây dựng cân bằng tài chính
3.2.2. Gia tăng khả năng sinh lời
3.2.3. Xây dựng nguồn lực công ty vững chắc:
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan