[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thành Phong Newtek

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thành Phong Newtek
MỤC LỤC
Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
2.1 Khái niệm và mục tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.2 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
2.2 Thông tin sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
2.2.1 Thông tin kế toán
2.2.2 Các thông tin khác
2.3 Phương pháp sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
2.3.1 Phương pháp so sánh
2.3.2 Phân tích liên hoàn các tỷ số tài chính
2.3.3 Phương pháp dupont
2.3.4 Phương pháp SWOT
2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
2.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
2.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua bản báo cáo kết quả kinh doanh
2.4.3 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.4.4 Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính
2.4.5 Phân tích tình hình tài chính qua phương pháp dupont
2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
2.5.1 Những nhân tố khách quan.
2.5.2 Những nhân tố chủ quan bên trong doanh nghiệp.
Chương 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH PHONG NEWTEK
3.1 Khái quát công ty
3.1.1 Thông tin chung
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty
3.2.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
3.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh
3.2.3 Phân tính tình hình tài chính qua các tỷ số
3.2.4 Phân tích tình hình tài chính qua phương pháp dupont.
3.3 Đánh giá tình hình tài chính của công ty
Chương 4. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH PHONG NEWTEK
4.1 Định hướng phát triển
4.2 Các giải pháp
4.2.1 Các giải pháp về doanh thu
4.2.2 Các giải pháp pháp về tài sản
4.2.3 Các giải pháp về vốn
4.3 Kiến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan