[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Chìa Khóa Vàng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Chìa Khóa Vàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thông tin chung về tình hình kinh tế
1.2.5. Thông tin chung về đối thủ cạnh tranh
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp tỷ số
1.3.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp.
1.5.1. Nhân tố bên trong.
1.5.2. Nhân tố bên ngoài.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN đầu tư GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÌA KHOÁ VÀNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.1.1. Thông tin sơ lược của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.2.1. Phân tích Báo cáo tài chính của công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.3. Nhận xét chung về thực trạng tài chính của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÌA KHOÁ VÀNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng.
3.1.1. Phân tich môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khoá Vàng
3.2.1. Quản lý doanh thu – chi phí
3.2.2. Hạn chế tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi
3.2.3. Nâng cao khả năng làm việc tại tổng công ty Linh Lang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan