[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.3. Phương pháp Dupont
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin sử dụng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Các bước thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.4. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính tại doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC LONG
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC LONG
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng và phát triển cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long trong thời gian tới
3.3. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đức Long
3.3.1. Sử dụng cơ cấu nguồn vốn hợp lý
3.3.2. Nâng cao khả năng sinh lời
3.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
3.3.4. Phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước và chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với Bộ Xây dựng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan