[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị điện TG

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị điện TG
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2 Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2 Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.4 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4.3 Phương pháp cân đối
1.4.4 Phương pháp Dupont
1.4.5 Phương pháp đồ thị
1.5 Đánh giá tình hình tài chính thông qua phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Phân tích tài chính thông qua các Bảng báo cáo tài chính
1.5.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.6.1 Các nhân tố khách quan
1.6.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TG
2.1 Tổng quan về công ty TNHH thiết bị điện TG
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thiết bị điện TG
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị điện TG
2.2 Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH thiết bị điện TG thông qua phân tích tài chính
2.2.1 Đánh giá tài chính của Công ty TNHH thiết bị điện TG thông qua các Bảng báo cáo tài chính
2.2.2 Phân tích tài chính của Công ty TNHH thiết bị điện TG thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.3 Phân tích Dupont
2.3 Đánh giá chung tình hình tài chính tại Công ty TNHH thiết bị điện TG
2.3.1 Mặt đạt được
2.3.2 Hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH thiết bị điện TG trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH thiết bị điện TG
3.2.1 Các biện pháp quản trị vốn bằng tiền
3.2.2 Đẩy mạnh công tác thanh toán, thu hồi các khoản nợ
3.2.3 Quản lý tốt giá vốn hàng bán, nhằm giảm giá thành sản phẩm
3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động
3.2.5 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan