[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.2.1. Rủi ro hệ thống
1.1.2.2. Rủi ro phi hệ thống
1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
1.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.1.4.1. Đối với ngân hàng thương mại
1.1.4.2. Đối với nền kinh tế
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Sự cần thiết của việc quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
1.2.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng
1.2.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
1.2.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
1.2.4. Các tiêu trí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Từ phía ngân hàng
1.2.5.2. Từ phía khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hưng Yên
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012 - 2014
2.2.1. Khái quát về tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012 - 2014
2.2.1.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.2. Tình hình doanh số thu nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.4. Tình hình sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng
2.2.2. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
2.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
2.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
2.2.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
2.2.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
2.2.4. Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
2.2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.2.4.2. Hạn chế
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
3.1.1. Định hướng kinh doanh
3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng
3.2. Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành phố Hưng Yên
3.2.1. Nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng
3.2.2. Hoàn thiện công tác điều hành và tổ chức tín dụng
3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định, xét duyệt cho vay
3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý, hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.6. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn
3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan