[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp Nghiên cứu tại các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp Nghiên cứu tại các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệp
2.2. Các nghiên cứu lý thuyết
2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm
2.3.1. Một số nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia phát triển
2.3.2. Một số nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển
2.3.3. Một số nghiên cứu tại các thị trường mới nổi
2.3.4. Một số nghiên cứu tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1. Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam
3.2. Khái quát về Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Ngành Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm
3.2.2. Ngành Bất động sản
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1. Những kết quả đạt được của khóa luận
5.1.1. Về nghiên cứu lý thuyết
5.1.2. Về nghiên cứu thực tiễn
5.1.3. Một số giải pháp và khuyến nghị
5.2. Hạn chế của khóa luận
5.3. Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành khóa luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan