[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH LÀNG NGHỀ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về làng nghề
1.1.1. Nguồn gốc hình thành và khái niệm làng nghề
1.1.2. Đặc điểm của phát triển làng nghề
1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển làng nghề
1.2. Những vấn đề chung về hộ kinh doanh làng nghề
1.2.1. Khái niệm hộ kinh doanh làng nghề
1.2.2. Đặc điểm hộ kinh doanh làng nghề
1.2.2.1. Tư cách pháp nhân
1.2.2.2. Quy mô kinh doanh
1.2.2.3. Trách nhiệm đối với các khoản nợ
1.2.2.4. Tuổi tác và trình độ học vấn
1.2.3. Vai trò của hộ kinh doanh làng nghề trong nền kinh tế
1.3. Cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về cho vay của ngân hàng thương mại
1.3.2. Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh làng nghề
1.3.3. Các hình thức cho vay của đối với hộ kinh doanh làng nghề
1.3.3.1. Căn cứ theo thời gian
1.3.3.2. Căn cứ theo phương thức cho vay
1.3.3.3. Căn cứ theo mức độ tín nhiệm của hộ kinh doanh làng nghề
1.3.3.4. Căn cứ theo phương thức trả nợ
1.4. Mở rộng cho vay hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm về mở rộng cho vay
1.4.2. Sự cần thiết của mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề
1.4.2.1. Đối với ngân hàng
1.4.2.2. Đối với hộ kinh doanh làng nghề
1.4.2.3. Đối với nền kinh tế
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề
1.4.3.1. Các nhân tố chủ quan về phía ngân hàng
1.4.3.2. Các nhân tố khách quan
1.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay hộ kinh doanh làng nghề
1.4.4.1. Các chỉ tiêu định tính
1.4.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.1.1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt
2.1.1.2. Chi nhánh Bắc Ninh
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3.1. Đối với khách hàng cá nhân
2.1.3.2. Đối với khách hàng doanh nghiệp
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Hoạt động thanh toán và dịch vụ ngân quỹ
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh
2.3.1. Giới thiệu các làng nghề chủ yếu ở tỉnh Bắc Ninh
2.3.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh làng nghề Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013
2.4. Tình hình cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh đối với hộ kinh doanh làng nghề giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Một số quy định chung về cho vay hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.4.1.1. Nguyên tắc cho vay
2.4.1.2. Điều kiện cho vay
2.4.2. Các sản phẩm dịch vụ cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.4.3. Quy trình cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.5. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.5.1. Các chỉ tiêu định tính
2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5.2.1. Tình hình doanh số cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề
2.5.2.2. Tình hình dư nợ cho vay hộ kinh doanh làng nghề
2.5.2.3. Tình hình doanh số thu nợ cho vay hộ kinh doanh làng nghề
2.5.2.4. Tình hình nợ xấu, nợ quá hạn hộ kinh doanh làng nghề
2.5.2.5. Tình hình chi phí, lợi nhuận
2.6. Đánh giá hoạt động cho vay hộ kinh doanh làng nghề của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những tồn tại
2.6.3. Nguyên nhân của những tồn tại
2.6.3.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
2.6.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 – 2016
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1. Tăng cường hoạt động marketing
3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm
3.2.3. Áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt
3.2.4. Cải tiến quy trình, thủ tục, thời gian xét duyệt vốn
3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định
3.2.6. Nâng cao biện pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.7. Tổ chức đào tạo lại cán bộ tín dụng trong đó tập trung và trình độ của các bộ tín dụng
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan