[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quế Võ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quế Võ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2 Một số vấn đề cơ bản về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2 Đặc điểm và vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3 Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4 Các phương pháp cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.1 Phương pháp cho vay từng lần
1.2.4.2 Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng
1.2.5 Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.6 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.7 Phân loại cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3 Một số vấn đề cơ bản của chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẾ VÕ
2.1 Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quế Võ
2.2 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
2.3 Những quy định chung trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
2.3.1 Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.1 Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.2 Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2 Các phương pháp cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.1 Phương pháp cho vay theo món
2.3.2.2 Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng
2.3.2.3 Cho vay theo dự án đầu tư
2.3.2.4 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
2.3.2.5 Cho vay hợp vốn
2.3.2.6 Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán
2.3.2.7 Các phương thức cho vay khác
2.3.3 Các biện pháp đảm bảo tiền vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh
2.3.4 Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh
2.4 Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
2.4.1 Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2 Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.3 Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.5 Tình hình chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quế Võ giai đoạn 2011-2013
2.5.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
2.5.1.1 Các chỉ tiêu định tính
2.5.1.2 Các chỉ tiêu định lượng
2.5.2 Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
2.5.2.1 Kết quả đạt được
2.5.2.2 Hạn chế còn tồn tại
2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế
2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ
3.1 Định hướng về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quế Võ
3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập
3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ
3.1.3 Định hướng, mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quế Võ năm 2014
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank Quế Võ trong thời gian tới
3.2.1 Đẩy mạnh công tác Marketing
3.2.2 Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng
3.2.3 Tăng cường củng cố mối quan hệ với khách hàng
3.2.4 Nâng cao uy tín của ngân hàng
3.2.5 Xây dựng chiến lược cho vay phù hợp
3.2.6 Tuân thủ thực hiện đúng các quy trình tín dụng, đặc biệt là nâng cao chất lượng quy trình thẩm định
3.2.7 Tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp
3.2.8 Tăng cường công tác thu nhập thông tin kiểm toán
3.2.9 Giải pháp về tổ chức nhân sự
3.2.10 Thành lập một bộ phần riêng biệt chuyên phụ trách việc xử lý nợ
3.2.11 Thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo
3.2.12 Áp dụng tiến bộ công nghệ hiện đại vào công tác cho vay
3.2.13 Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo
3.2.14 Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2.1 Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy cho hoạt động tín dụng
3.3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng
3.3.2.3 Cần kiểm tra chặt chẽ hơn hoạt động của các NHTM
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan